Allmänna Villkor

Allmänt

2Heal Medical bedriver medicinsk verksamhet med inriktning mot Funktionsmedicin, en arbetsmetod som syftar till att på vetenskaplig grund identifiera och förebygga underliggande orsaker till ohälsa.

2Heal Medicals verksamhet utförs enligt gällande lagstiftning:  patientskadelagen (1996:799), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659) samt därtill anslutande lagstiftning och förordningar.

Uppdragsort

2Heal utför och levererar sina tjänster i 2Heals lokaler i Stockholm. Konsultationer kan därutöver äga rum via telefon och videokonsultation.

Leverans av tjänst

2Heal äger rätt att under avtalstiden byta metod för provtagning och/eller laboratorier.

Vid försening som inte orsakats av 2Heal och inte heller kunnat förutses, har 2Heal rätt att förlänga tiden för utförande av tjänsten.

Information till Patienten

Hälsorådgivning som lämnas av 2Heal utformas och genomförs i samråd med varje patient. 2Heal lämnar rekommendationer om kosthållning och kosttillskott som utifrån genomförda analyser bedöms främja patientens hälsa. Patienten ansvarar själv för att följa rekommendationerna.

Journalföring och sekretess

2Heal för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om patientens medicinska konsultationer omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. Undantag härtill föreligger i de fall 2Heal av myndighet blir ålagt att lämna ut hela eller delar av en patients journal.

2Heal – ansvar (ansvarsförsäkring)

2Heal innehar en ansvars- och patientförsäkring som täcker personskador.

Behandling av personuppgifter

Patienters personuppgifter behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) och patientdatalagen.

Patienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till patienten är uppdaterade och korrekta. 2Heal förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom godkännande lämnar patienten sitt samtycke till 2Heal att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för 2Heals verksamhet.

Ersättning för utfört arbete, avbokning m.m.

Priser och avgifter för konsultationer framgår av 2Heals ”boka/priser” som finns på 2 Heals hemsida.

Kostnader för tolk, laboratorieprov, röntgen, analyskostnader, instrumenthyra, intygs- eller remiss-skrivning, eller andra speciella kostnader äger 2Heal rätt att fakturera särskilt.

Betalning ska ske inom 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över referensränta. Påminnelseavgifter debiteras separat.

För arbete som utförs utöver överenskommen behandling eller utanför 2Heals lokaler, debiteras ersättning för konsultation och restid med ordinarie timkostnad, för 2021 uppgående till 1 800 konor per timme, exklusive moms.

  • Kostnadsfri avbokning sker senast 48 timmar före besöket.
  • Avbokning mellan 24–48 timmar före besöket debiteras halva priset av besökspriset.
  • Avbokning mindre än 24 timmar innan besökstid debiteras fullt pris av besökspriset

Force Majeure

2Heal har ingen skyldighet att ersätta patienten för skada eller merkostnader då dessa uppkommit på grund av yttre omständigheter, varöver 2Heal ej råder, som förhindrar 2Heal att utföra tjänsten (t.ex. strejk, lockout, blockad, krig, naturkatastrofer, olycksfall, akut sjukdom m.m.).

Tvist

Eventuella tvister med anledning av dessa villkor eller avtalet mellan 2Heal och patient avgörs i allmän domstol.

Rulla till toppen